#780 తెలిసెనురా నీ telisenurA nI

Titleతెలిసెనురా నీtelisenurA nI
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviతెలిసెనురా నీ తెరగెల్లను
నేడు చక్క తెలిసెనురా
telisenurA nI teragellanu
nEDu chakka telisenurA
అనుపల్లవి anupallaviఎలిమిని నన్నేలి ప్రాణేశ శ్రీ వెంకటేశ
తలపున నన్నెంచ లేదా తప్పు తంట లెల్ల నేడు
elimini nannEli prANESa SrI venkaTESa
talapuna nannencha lEdA tappu tanTa lella nEDu
చరణం
charaNam 1
మాటల పస దానింట మౌనంబు నా యింటmATala pasa dAninTa maunambu nA yinTa
చరణం
charaNam 2
ఆట పాట దానింట అలుకలు నా యింటATa pATa dAninTa alukalu nA yinTa
చరణం
charaNam 3
జూటు వగలు నా యింట సొగసెల్లను దానింటjUTu vagalu nA yinTa sogasellanu dAninTa
చరణం
charaNam 4
నాటకములు నా యింట నమ్మికెల్ల దానింటnATakamulu nA yinTa nammikella dAninTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s