#784 రాజహంస rAjahamsa

TitleరాజహంసrAjahamsa
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఇంగ్లీషు మెట్టుinglIshu meTTu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరాజహంస యానరా
రారార మా మనోహరా
rAjahamsa yAnarA
rArAra mA manOharA
అనుపల్లవి anupallaviరాజముఖి పిలువనంపె
రాజ సంబంధి యేలరా
రామ నీకై వేచెరా
రారమ్ము వైలంబేలరా
rAjamukhi piluvanampe
rAja sambandhi yElarA
rAma nIkai vEcherA
rArammu vailambElarA
చరణం
charaNam 1
అందరిలో నీవె చాలా
అందగాడని కోరెరా
పొందుమా మా నాతిని
చలమందు నీకది ఏలరా
andarilO nIve chAlA
andagADani kOrerA
pondumA mA nAtini
chalamandu nIkadi ElarA
చరణం
charaNam 2
వసుధలో సద్భక్తులకు
వరములియ్యు మానేపల్లి
వాసుడవై యున్న
శ్రీ గోపాల బాల ఏలరా
vasudhalO sadbhaktulaku
varamuliyyu mAnEpalli
vAsuDavai yunna
SrI gOpAla bAla ElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s