#785 సఖియ వినుమా sakhiya vinumA

Titleసఖియ వినుమాsakhiya vinumA
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఇంగ్లీషు మెట్టుinglIshu meTTu
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviసఖియ వినుమా సరిగ చనుమా
సఖుని రమ్మనుమా
sakhiya vinumA sariga chanumA
sakhuni rammanumA
అనుపల్లవి anupallaviసఖుని రమ్మనుమా ఇంత జాలమేలమ్మా
ఇంత జాలమేలమ్మా నే సైపలేనమ్మా
sakhuni rammanumA inta jAlamElammA
inta jAlamElammA nE saipalEnammA
చరణం
charaNam 1
పంచ శరము డెద పొంచి
శరముల మించి వేసె గదే
మించి వేసె గదే సహించ రాదు గదే
సహించ రాదు గదే ప్రేమించడాయె గదే
pancha Saramu Deda ponchi
Saramula minchi vEse gadE
minchi vEse gadE sahincha rAdu gadE
sahincha rAdu gadE prEminchaDAye gadE
చరణం
charaNam 2
సవతి మాటలు చాల విని
నను చౌక జేసె గదే
చౌక జేసె గదే నాపై చలము బూనె గదే
చలము బూనె గదే మోసంబు జేసె గదే
savati mATalu chAla vini
nanu chauka jEse gadE
chauka jEse gadE nApai chalamu bUne gadE
chalamu bUne gadE mOsambu jEse gadE
చరణం
charaNam 3
వసుధ మానేపల్లి పురమున వాసి కెక్కె గదే
వాసి కెక్కె గదే నను బాసి పోయె గదే
బాసి పోయే గదే గోపాల స్వామి గదే
vasudha mAnEpalli puramuna vAsi kekke gadE
vAsi kekke gadE nanu bAsi pOye gadE
bAsi pOyE gadE gOpAla svAmi gadE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s