#786 ఊరకె పక్కకు Urake pakkaku

Titleఊరకె పక్కకుUrake pakkaku
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఊరకె పక్కకు రమ్మంటె వచ్చునా
ఊరివారి పడుచు
Urake pakkaku rammanTe vachchunA
UrivAri paDuchu
అనుపల్లవి anupallaviఏరా దాని జూచి ఎంతెంతొ ఏచేవు
ఎంచరాని దెల్ల ఎంచితె ఏమౌనో
ErA dAni jUchi entento EchEvu
encharAni della enchite EmaunO
చరణం
charaNam 1
మమత తోను ఆ మగువను చేయి బట్టి
మాటిమాటికి మళ్ళీ వచ్చేవురా
విడరాదు దాశరథి రాముడు మును
విలు ద్రుంచి సీతను పెళ్ళాడ లేదా
mamata tOnu A maguvanu chEyi baTTi
mATimATiki maLLI vachchEvurA
viDarAdu dASarathi rAmuDu munu
vilu drunchi sItanu peLLADa lEdA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s