#787 కొమ్మరొ వాని kommaro vAni

Titleకొమ్మరొ వానిkommaro vAni
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALa
Previously Published At644
పల్లవి pallaviకొమ్మరొ వానికెంత బిగువె
పిలచిన పలుకడు యేమి చేతునే
kommaro vAnikenta biguve
pilachina palukaDu yEmi chEtunE
చరణం
charaNam 1
సదయుడురో దానాడుచు పోట్లాడి తిరిగి
తిరిగి నన్ చూచుచు పొమ్మనే
sadayuDurO dAnADuchu pOTlADi tirigi
tirigi nan chUchuchu pommanE
చరణం
charaNam 2
తాండవ కృష్ణుడు తగిన వల్లభుడు
దారిలో జూచి నన్ తాకి పోయెనే
tAnDava kRshNuDu tagina vallabhuDu
dArilO jUchi nan tAki pOyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s