#788 మోడి జేసే mODi jEsE

Titleమోడి జేసేmODi jEsE
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALa
Previously Published At719, 707, 676
పల్లవి pallaviమోడి జేసే వేలరా యీడుకాడ
నే పాడి సరస మాడి నీతో ముద్దాడినాను
mODi jEsE vElarA yIDukADa
nE pADi sarasa mADi nItO muddADinAnu
చరణం
charaNam 1
వయ్యారి మాటలతో సయ్యాట లాడుచును
మోహాన రా ప్రియ యన నిన్నే చేయీడ్చితి
vayyAri mATalatO sayyATa lADuchunu
mOhAna rA priya yana ninnE chEyIDchiti
చరణం
charaNam 2
తాళ వశమొ మొర లాలించి నాతొ
సమ కేళిం గలసి దేలించుమ గోరితి
tALa vaSamo mora lAlinchi nAto
sama kELim galasi dElinchuma gOriti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s