#789 మోహనాంగి mOhanAngi

TitleమోహనాంగిmOhanAngi
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమోహనాంగి మదన రేఖ పీల కుంతలాmOhanAngi madana rEkha pIla kuntalA
చరణం
charaNam 1
రావె వేగ కౌగిలీవె రాజ సుందరీrAve vEga kaugilIve rAja sundarI
చరణం
charaNam 2
మోము మోము కదియ జేర్చి ముద్దొసంగవేmOmu mOmu kadiya jErchi muddosangavE
చరణం
charaNam 3
ఏల నాలసించెదవె తాళ జాలనెEla nAlasinchedave tALa jAlane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s