#791 చెఱగు మాసె che~ragu mAse

Titleచెరగు మాసెcheragu mAse
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALa
పల్లవి pallaviచెఱగు మాసె నేమి సేతురా
దరి జేరనైన వీలు గాదురా
కొఱమాలిన దైవమక్కట నెలకు సరిగ
మూడు నాళ్ళు చెలితనము చూడరాదు
che~ragu mAse nEmi sEturA
dari jEranaina vIlu gAdurA
ko~ramAlina daivamakkaTa nelaku sariga
mUDu nALLu chelitanamu chUDarAdu
చరణం
charaNam 1
మురిపెము గల మొదటి రతిలో
ముచ్చటైన దీర లేదు
మరి యొక తరి కూడుదమని
మురియుచుండ నింతలోనె
muripemu gala modaTi ratilO
muchchaTaina dIra lEdu
mari yoka tari kUDudamani
muriyuchunDa nintalOne
చరణం
charaNam 2
మృదుల హృదయ నౌపురీశ
మదిని చింత యింతగాదు
మరిచెద రెండ్నాళ్ళకు నీ
ముదము తీర కలియు దాన
mRdula hRdaya naupurISa
madini chinta yintagAdu
maricheda renDnALLaku nI
mudamu tIra kaliyu dAna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s