#792 నా హృదయ nA hRdaya

Titleనా హృదయ nA hrudaya
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALa
పల్లవి pallaviనా హృదయ ఫలకమున యా నాతి రూపు
రేఖా విలాసములు నాటి పోయెగా
nA hRdaya phalakamuna yA nAti rUpu
rEkhA vilAsamulu nATi pOyegA
చరణం
charaNam 1
చీమ చిటుకుమన్న మరల
చెలియ వచ్చెనని యెంతొ
యేమేమో తీరుల నెంచు చుంటినిగా
chIma chiTukumanna marala
cheliya vachchenani yento
yEmEmO tIrula nenchu chunTinigA
చరణం
charaNam 2
ఆ హొయలును ఆ నడలు
ఆ పలుకులు ఆ కులుకులు
ఆహా నా మదికి మరపు రాక యుండెగా
A hoyalunu A naDalu
A palukulu A kulukulu
AhA nA madiki marapu rAka yunDegA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s