#793 మగడొచ్చి magaDochchi

Titleమగడొచ్చిmagaDochchi
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమగడొచ్చి పిలచేడు పోయి వత్తుర ప్రీతి
మరువ కుండుర నా సామి
magaDochchi pilachEDu pOyi vattura prIti
maruva kunDura nA sAmi
చరణం
charaNam 1
పగవారు జూచిన పలు విధముల నన్ను
నగుబాటు జేతురు వగపూల బాలను నా
pagavAru jUchina palu vidhamula nannu
nagubATu jEturu vagapUla bAlanu nA
చరణం
charaNam 2
సరసాన నీ వదనము అర నిమిష మైనను
దర్శించకుంటె భరియింప ప్రాణముల్
sarasAna nI vadanamu ara nimisha mainanu
darSinchakunTe bhariyimpa prANamul
చరణం
charaNam 3
సరగూన వచ్చి నీ పరితాప మార్చెద
నెరదాత వైనట్టి వరద వేణుగోపాల
saragUna vachci nI paritApa mArcheda
neradAta vainaTTi varada vENugOpAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s