#794 యేమొ చెలియా yEmo cheliyA

Titleయేమొ చెలియాyEmo cheliyA
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALa
పల్లవి pallaviయేమొ చెలియా మోసమాయె యేమి చేతునే
ఓ చెలియా నేనేమి చేతునే
చెలియా నేనేమి చేతునే
yEmo cheliyA mOsamAye yEmi chEtunE
O cheliyA nEnEmi chEtunE
cheliyA nEnEmi chEtunE
చరణం
charaNam 1
ప్రేమ పాత్రుడైన సామి యిక యేమొ దయలేక
సుందరాంగుడైన నా సఖుడెందుకో రాడాయెనయ్యో
prEma pAtruDaina sAmi yika yEmo dayalEka
sundarAnguDaina nA sakhuDendukO rADAyenayyO
చరణం
charaNam 2
గరపురీశుడైన (?) సామి కరుణ తోనె నాదు కరము బట్టి
సరస మాడి మరులు చేసి పోయెనయ్యో
garapurISuDaina (?) sAmi karuNa tOne nAdu karamu baTTi
sarasa mADi marulu chEsi pOyenayyO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s