#795 ఇన్నాళ్ళవలె innALLavale

Titleఇన్నాళ్ళవలెinnALLavale
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఇన్నాళ్ళవలె గాదమ్మ మా గోపాలుడు
ఎన్నెన్నొ నేర్చినాడమ్మా
innALLavale gAdamma mA gOpAluDu
ennenno nErchinADammA
చరణం
charaNam 1
నన్ను కనుల మూసి నా చెంతనుండి
సన్నుతాంగి మోసి చప్పరించెనె
nannu kanula mUsi nA chentanunDi
sannutAngi mOsi chapparinchene
చరణం
charaNam 2
పదరాకనూ వాగు గోపాలుడు నను జూడ
మదిరాక్షిరొ దాని మమత జేర్చుకొనెనె
padarAkanU vAgu gOpAluDu nanu jUDa
madirAkshiro dAni mamata jErchukonene
చరణం
charaNam 3
కొదమ గుబ్బల పైని కోకాడు దలగింప
కదిలి నే నడిగితె తుద నన్ను గూడెనె
kodama gubbala paini kOkADu dalagimpa
kadili nE naDigite tuda nannu gUDene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s