#796 అరుళ్వాయ్ మురుగా aruLvAy murugA

Titleఅరుళ్వాయ్ మురుగాaruLvAy murugA
Written Byచిత్రవీణ రవికిరణ్chitravINa ravikiraN
Bookrasikas.org
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఅరుళ్వాయ్ మురుగా మయిల్ మీదేరి వన్aruLvAy murugA mayil mIdEri van
అనుపల్లవి anupallaviవిళైయాడి ఓడి పాడి నాం కళిత్తిడవే నీ విరైవిల్ వన్viLaiyADi ODi pADi nAm kaLittiDavE nI viraivil van
చరణం
charaNam 1
సోమశేఖరన్ ప్రేమ సుతనే రామన్ మరుగనే కుమరనే కురమగళ్
కామ సుందరనే రవి శశి వేణ్డుం పుణ్ణియనే నీ వన్
sOmaSEkharan prEma sutanE rAman maruganE kumaranE kuramagaL
kAma sundaranE ravi SaSi vENDum puNNiyanE nI van
చరణం
charaNam 2
తామదం ఎన్నాల్ తాళ ఇయలవిల్లై కరుణై సైవాయ్ ఉయర్
సామం పుగళుం శీలనే తమిళ్ లోలనే వడివేలనే
tAmadam ennAl tALa iyalavillai karuNai seivAy uyar
sAmam pugazhum SIlanE tamizh lOlanE vaDivElanE
Audio Link:https://www.youtube.com/watch?v=_ynPQ_5XcXw
Took the liberty to write ళ్ (L) instead of ‘zh’ – since that is the closest that Telugu script supports for the Tamil sound zh

One thought on “#796 అరుళ్వాయ్ మురుగా aruLvAy murugA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s