#797 ఏమి సేతునే Emi sEtunE

Titleఏమి సేతునేEmi sEtunE
Written ByDr పసుమర్తి విఠల్Dr pasumarti viThal
Book
రాగం rAgaఅభేరిabhEri
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఏమి సేతునే చెలియా ఏమనందునే ఏఁ
ఏమి సేతునే చెలియా నిన్నేమనందునే ఏఁ
Emi sEtunE cheliyA EmanandunE E@M
Emi sEtunE cheliyA ninnEmanandunE E@M
దొరయైన నా స్వామి దొంగిలించె మనము || ఏమి||dorayaina nA swAmi dongilinche manamu || Emi||
పలుమారు నను పలుకరించి సరసమాడి పోయేనే || ఏమి||palumAru nanu palukarinchi sarasamADi pOyEnE || Emi||
నిన్న మొన్న దాక నన్ను రవ్వ చేసినాడే
వీనుల విందుగ నాతో మధుర భాష లాడెనే
కమ్మని పిలుపుతో విఠలుని కబురు పంపితే గదవే || ఏమి||
ninna monna dAka nannu ravva chEsinADE
vInula vinduga nAtO madhura bhAsha lADenE
kammani piluputO viThaluni kaburu pampitE gadavE || Emi||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s