#799 బరువనో బారనో baruvanO bAranO

Titleబరువనో బారనోbaruvanO bAranO
Written Byశ్రీనాథ విఠ్ఠలSrInAtha viThThala
Book
రాగం rAgaసింధు భైరవిsindhu bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబరువనో బారనో ప్రియనుbaruvanO bAranO priyanu
చరణం
charaNam 1
కరెదరె బార సుమనిరలార
తరుణిగె దీవన మనవు తిలివుదు
karedare baara sumaniralaara
taruNige dIvana manavu tilivudu
చరణం
charaNam 2
ఆసెపూరిస బేకు ఇల్లవె బిడ బేకు
శ్రీశ శ్రీనాథ విఠ్ఠల నల్లి మనవిడ బేకు
AsepUrisa bEku illave biDa bEku
SrISa SrInAtha viThThala nalli manaviDa bEku
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Mp1wm6RTEXM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s