#800 మోసపోతినే mOsapOtinE

TitleమోసపోతినేmOsapOtinE
Written Byకవి రంగదాసkavi rangadAsa
Book
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమోసపోతినే చెలియా మోసపోతినే
మోహనాంగుని చేరి నే
వాని మాట నమ్మి నే
mOsapOtinE cheliyA mOsapOtinE
mOhanAnguni chEri nE
vAni mATa nammi nE
అనుపల్లవి anupallaviఆశలు పెట్టి నాపై దోసమెంచెనేASalu peTTi nApai dOsamenchenE
చరణం
charaNam 1
వద్దంటే నాతో కూడి ముద్దు ముద్దుగా మాటలాడి
నిద్దుర పోయే వేళ సద్దు లేక పోయినాడె
vaddanTE nAtO kUDi muddu muddugA mATalADi
niddura pOyE vELa saddu lEka pOyinADe
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=46jNyT4utHU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s