#801 వగల వయ్యారి vagala vayyAri

Titleవగల వయ్యారిvagala vayyAri
Written Byపట్రాయని సీతారామశాస్త్రిpaTrAyani sItArAmaSAstri
BookBunch of jAvaLis
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవగల వయ్యారి అదిరా ఆ చిన్నారి
వగల వయ్యారి అదిరా
vagala vayyAri adirA A chinnAri
vagala vayyAri adirA
అనుపల్లవి anupallaviసొగసరి జవరాలు తగినింటి మగనాలు
మురిపాల హొయల మైమరపించు ప్రియురాలు
sogasari javarAlu tagininTi maganAlu
muripAla hoyala maimarapinchu priyurAlu
చరణం
charaNam 1
అత్తా మామల వదిన బావా మరదుల
మగని చిత్త మెరిగిన నెరజాణ యదిరా
సరస సరాగాల చనవైన నయగారాల
హితులు సన్నిహితు లోహోయని మెచ్చే
attA mAmala vadina bAvA maradula
magani chitta merigina nerajANa yadirA
sarasa sarAgAla chanavaina nayagArAla
hitulu sannihitu lOhOyani mechchE
చరణం
charaNam 2
ఇంపైన మాటల సొంపైన పాటల
తీరైన నడతల తీయని వలపుల
నెనరైన పెనిమిటి మనసు దోచి
తనువు నెమ్మనము తనివోవజేసే
impaina mATala sompaina pATala
tIraina naDatala tIyani valapula
nenaraina penimiTi manasu dOchi
tanuvu nemmanamu tanivOvajEsE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s