#804 మోసగార్తి నిన్నొళర్తి mOsagArti ninnoLarti

Titleమోసగార్తి నిన్నొళర్తిmOsagArti ninnoLarti
Written By
Bookఆనంద దాసAnanda dAsa
రాగం rAgaగౌళgouLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోసగార్తి నిన్నొళర్తి మాడి కెట్టెనే బలు
పాశహాకి యెల్లవన్ను దోచిద పిశాచియే
mOsagArti ninnoLarti mADi keTTenE balu
pASahAki yellavannu dOchida piSAchiyE
చరణం
charaNam 1
యెన్న సతియ కొరళ హార నిన్నదాగిదే
మున్న కొట్ట ధనకె లెక్కవిల్ల వాగిదే
బణ్ణ పడిసి దాగ నాను తిళియదాదెనే
చిన్నరన్న యందు నగెయ పాలాదెనే
yenna satiya koraLa hAra ninnadAgidE
munna koTTa dhanake lekkavilla vAgidE
baNNa paDisi dAga nAnu tiLiyadAdenE
chinnaranna yandu nageya pAlAdenE
చరణం
charaNam 2
నన్న బిట్టు అన్యరన్నొళ్ళె యెందెయే
కణ్ణ ముందెయె పరర తోళ తెక్కె యొళిహెయే
ఎన్న కాల వెల్లవు నిన్నొళాయితే
చెన్న కమలేశ విఠలన్న మరెవు దాయితే
nanna biTTu anyarannoLLe yendeyE
kaNNa mundeye parara tOLa tekke yoLiheyE
enna kAla vellavu ninnoLAyitE
chenna kamalESa viThalanna marevu dAyitE
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=VScRfTAwr0E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s