#805 వళ్ళి మణాళన్ vaLLi maNALan

Titleవళ్ళి మణాళన్vaLLi maNALan
Written Byశ్రీమతి డి పట్టమ్మాళ్Smt D paTTammAL
Book
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవళ్ళి మణాళన్ మీదు వళక్కెన్నడీvaLLi maNALan mIdu vazhakkennaDI
అనుపల్లవి anupallaviఅవన్ పళక్కముం తెరియామలె విళక్కం ఉనక్కేదడీavan pazhakkam teriyAmale vizhakkam unakkEdaDI
చరణం
charaNam 1
ఉళత్తికిసైంద ఒరుత్తి ఇరుక్కయిలే
కళ్ళ కాదల్ సైదు కడి మనం పురింద
నినైత్త పడి నడక్క నినైప్పవనడీ
uLattikisainda orutti irukkayilE
kaLLa kAdal saidu kaDi manam purinda
ninaitta paDi naDakka ninaippavanaDI
చరణం
charaNam 2
నిత్తం ఒరు వేడం తరితిరుప్పానడి
నినైందోర్ వేండు వరం నిత్తం అళిప్పానడి
నీలమయిల్ మీదేరి నికిల బువనం తిరియుం
nittam oru vEDam taritiruppAnaDi
ninaindOr vEnDu varam nittam aLippAnaDi
nIlamayil mIdEri nikila buvanam tiriyum
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=USUUnXKWfBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s