#807 అయ్యా సట్రు నిల్లయ్యా ayyA saTru nillayyA

Titleఅయ్యా సట్రు నిల్లయ్యాayyA saTru nillayyA
Written Byశ్రీమతి డి పట్టమ్మాళ్Smt D paTTammAL
Book
రాగం rAgaనీలాంబరిnIlAmbari
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅయ్యా సట్రు నిల్లయ్యా మురుగయ్యా
ఎనక్కు బదిల్ సొల్లయ్యా వేలయ్యా
ayyA saTru nillayyA murugayyA
enakku badil sollayyA vElayyA
అనుపల్లవి anupallaviఒయ్యారమాయ్ మయిలిల్ అండ్రొరు నాళ్ వందీరే
ఒండ్రుం సొల్లామలే ఇండ్రు వంద మర్మం అరియ
oyyAramAy mayilil anDroru nAL vandIrE
onDrum sollAmalE inDru vanda marmam ariya
చరణం
charaNam 1
వరుందీ మెలిందవర్కు మరుందెన్న తందిడువీర్
వాడిన ఉళ్ళం తన్నై పాడీ మగిళ్ విప్పీరే
ఒరు పోదుం మరవాద ఉన్నయే నినైందురుగుం
ఎంగుయిర్ తోళికి ఎన్న ఉరుది ఇరుదియాగ
varundI melindavarku marundenna tandiDuvIr
vADina uLLam tannai pADI magizh vippIrE
oru pOdum maravAda unnayE ninaindurugum
enguyir tOzhiki enna urudi irudiyAga
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=WsAd7NT6fqY
https://www.youtube.com/watch?v=1NcEKvGeBts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s