#808 ఉలగినిల్ ఇల్లా ulaginil illA

Titleఉలగినిల్ ఇల్లా ulaginil illA
Written Byమదురై మురళీధరన్madurai muraLIdharan
Book
రాగం rAgaసారమతిsAramati
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఉలగినిల్ ఇల్లా అదిసయమా (అవళ్)
అంగే ఉమై మరందుళ్ళల్వదు అవసియమా అవళ్
ulaginil illA adisayamA (avaL)
angE umai maranduLLalvadu avasiyamA avaL
అనుపల్లవి anupallaviఉరవెనై మరందీర్ అదు అరమా
ఉమ్మయే ఇళందీర్ ఇదు తగుమా సొల్వీర్
uravenai marandIr adu aramA
ummayE izhandIr idu tagumA solvIr
చరణం
charaNam 1
ఉయిరాయ్ ఇరుందీర్ ఉణర్వాల్ కలందీర్
ఉడలాయ్ ఉళమాయ్ ఒన్రియే ఇరుందీర్
ఉన్నతమెన్రీర్ కణ్మణి ఎన్రీర్
ఉన్నై అల్లాల్ ఒరు తున్మణి? ఇల్లై ఎన్రీర్
uyirAy irundIr uNarvAl kalandIr
uDalAy uLamAy onriyE irundIr
unnatamenrIr kaNmaNi enrIr
unnai allAl oru tunmaNi? illai enrIr
చరణం
charaNam 2
పెణ్ణవళై కణ్డీర్ ఎన్నైయుం తాన్ మరందీర్
ఉణ్ణ మరందీర్ ఎదైయుం ఎణ్ణ మరందీర్
కణ్ణయరుందుం కనవిల్ అవళ్ పెయర్ సొన్నీర్
సొన్న సొల్ మరందవళై తాళ్ పణిందిడవైక్కుం
peNNavaLai kaNDIr ennaiyum tAn marandIr
uNNa marandIr edaiyum eNNa marandIr
kaNNayarundum kanavil avaL peyar sonnIr
sonna sol marandavaLai tAzh paNindiDavaikkum
చరణం
charaNam 3
ఆడలంగే పురిందీర్ పాడలంగే పునైందీర్
ఉడలుం ఉళం నోయి ఉరైగళింగే పురిందీర్
వాడలాల్ వదంగియే ఓడెన నాన్ తేయ
కూడలాల్ మగిళ్న్దింగు కురైప్పట్టు ఇంగే వందీర్
ADalangE purindIr pADalangE punaindIr
uDalum uLam nOyi uraigaLimgE purindIr
vADalAl vadangiyE ODena nAn tEya
kUDalAl magizhn&dingu kuraippaTTu ingE vandIr
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=vuRvH6mwle4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s