#809 నాచ్చోన పేరి nAchchOna pEri

Titleనాచ్చోన పేరిnAchchOna pEri
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
నాచ్చోన పేరి బంగ్ కాళదో మోరి జాన్
సోమ సుందర బన్సీ వాలా హై హై
సున్ లీ సున్నకల్లీమై సోజో పిచారీ
nAchchOna pEri bang kALadO mOri jAn
sOma sundara bansI vAlA hai hai
sun lI sunnakallImai sOjO pichArI
ఆలలాయీ బూలలాయీ
కుల్కారీ కుల్కారీ ప్పాయిరీ
AlalAyI bUlalAyI
kulkArI kulkArI ppAyirI
ఆమె పుకారీ ఆయె పుకారీ
టాం టాం టీయ టీయ అంసలేక
ఐసా దేదుం ఆవ్ ఆవ్ ఆవ్
Ame pukArI Aye pukArI
TAm TAm TIya TIya amsalEka
aisA dEdum Av Av Av

Here’s an attempt at improving the lyrics! Currently posting in Devanagari script. Let us know if you want it in English / Telugu. Thanks to Smt K S Vasantha Lakshmi, who helped us earlier with many such attempts!

नाचोन पेरी(पायरी) बंग काल दो मोरी जान

सोम सुंदर बन्सीवाला है है 

सुन ली सुन्न कल्ली मैं सोजो पिचारी 

आल लाई बूल लाई

कुल्कारी कुल्कारी पाइरी

आ मैं पुकारी, आये पुकारी

टाम टाम टीय टीय आस लेके

ऐसा देदूं आव/आवो, आव आव

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s