#810 ఆ ఆ ఇండ్రెన్ A A inDren

Titleఆ ఆ ఇండ్రెన్ (వర్ణమెట్టు తమిళ్ పదం)A A inDren (varNameTTu tamiL padam)
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
ఆ ఆ ఇండ్రెన్ మన మొరు వారాయ్ తోణుదే
అరిగి లేనే మనం నాణుదే ఆ ఆ
A A inDren mana moru vArAy tONudE
arigi lEnE manam nANudE A A
తెరిదిలేనే మనం ఫూణుదే
అంజుగ ముంగుయిల్ అళిగళ్ పాడువదాల్
పంజాగ కణ్ణ్ నెంజముమే పుణ్ణ్
మింజిడ వాగుదే పూమేల్
వంజియుందాళేన్ వనితయుం మీలేన్
teridilEnE manam PUNudE
anjuga munguyil aLigaL pADuvadAl
panjAga kaNN nenjamumE puNN
minjiDa vAgudE pUmEl
vanjiyundALEn vanitayum mIlEn
ఆ ఆ ఏదు సైవేన్ వాడు దుళం
అంబ నారాయణ సామి ఇన్నుం వరక్కాణేనే
A A Edu seivEn vADu duLam
anba nArAyaNa sAmi innum varakkANEnE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s