#821 జప్త కలందిరు japta kalandiru

Titleజప్త కలందిరుjapta kalandiru
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
జప్త కలందిరు బనుబను పిరదిర
బందరు లేపతి లాత్తీహై
తాలి బజాను నిలసనపలసన్
బందరు గోపతి లాత్తీహై
తునే ఆక్కర్ కింది కాయామోనే
బందరు వాగిక్కేల్
బోలో పాంగోమై పావతోరేకేల్
ఐసనోనే కైసాబావే
ఐవానొక్కమ్మేల్
japta kalandiru banubanu piradira
bandaru lEpati lAttIhai
tAli bajAnu nilasanapalasan
bandaru gOpati lAttIhai
tunE Akkar kindi kAyAmOnE
bandaru vAgikkEl
bOlO pAngOmai pAvatOrEkEl
aisanOnE kaisAbAvE
aivAnokkammEl
Needs a review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s