830 ఎందుకు ఈ శోక enduku I SOka

Titleఎందుకు ఈ శోకenduku I SOka
Written ByV V శ్రీవత్సV V SrIvatsa
Book
రాగం rAgaభాగ్యశ్రీbhAgyaSrI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎందుకు ఈ శోక సింగారం
నీకెందుకు ఇంత విరహ తాపం
enduku I SOka singAram
nIkenduku inta viraha tApam
అనుపల్లవి anupallaviకమల నయని రావె వృద్ధ పయోధిక
కృష్ణరాజు నీపై మరులు కొన్నాడే
kamala nayani rAve vRddha payOdhika
kRshNarAju nIpai marulu konnADE
చరణం
charaNam 1
శ్యామల కాయముపై మోహమా గాని
గట్టి సొమ్ములుపై పీత వసనముపై
గోపీ పీన పయోతర
మర్దను నీపై మోహమా నీక్-
SyAmala kAyamupai mOhamA gAni
gaTTi sommulupai pIta vasanamupai
gOpI pIna payOtara
mardanu nIpai mOhamA nIk-
చరణం
charaNam 2
సిందూర తిలకముపై మోహమా గాని
శ్రితజన పాలనముపై మోహమా నీక్-
sindUra tilakamupai mOhamA gAni
Sritajana pAlanamupai mOhamA nIk-
Source: SrI lakshmaN ragaDe sent this!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s