831 ఇదేనే సఖి idEnE sakhi

Titleఇదేనే సఖిidEnE sakhi
Written Byవేంకటాద్రి శామరావుvEnkaTAdri SAmarAvu
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇదేనే సఖి కాంతను మునిదీర్ప
సుధాంశు ముఖిగె సోజిగవాగిదె
idEnE sakhi kAntanu munidIrpa
sudhAmSu mukhige sOjigavAgide
అనుపల్లవి anupallaviసుందరాంగను సారిబరువనిందు
దారి నోడి నోడి బేసరిసిదెనల్లె
sundarAnganu sAribaruvanindu
dAri nODi nODi bEsarisidenalle
చరణం
charaNam 1
సరసను బరువనెందు హరుషది మనదొళు
సురత గృహవరు సింగరిసిదెనల్లె
విరహ తాప మీరిదల్లె
స్మరపుర సుందర బరలిల్లవల్లె
sarasanu baruvanendu harushadi manadoLu
surata gRhavaru singarisidenalle
viraha tApa mIridalle
smarapura sundara baralillavalle
చరణం
charaNam 2
గంధ కుసుమదళ అణిమాడిదెనల్లె
సుందర ఎన్నను మరతుహోగునల్లె
సదయ వెంకటేశగె దయయిల్లవల్లె
మోదతి పోగినీ కరతెల్లవల్లె
gandha kusumadaLa aNimADidenalle
sundara ennanu maratuhOgunalle
sadaya venkaTESage dayayillavalle
mOdati pOginI karatellavalle
AV Linklink1, link2

3 thoughts on “831 ఇదేనే సఖి idEnE sakhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s