832 ప్రియ మాతాడ priya mAtADa

Titleప్రియ మాతాడpriya mAtADa
Written Byసురపురద ఆనంద దాసsurapurada Ananda dAsa
Book
రాగం rAgaకేదారkEdAra
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రియ మాతాడ బారదె నల్ల
మాతాడ బారదె
priya mAtADa bArade nalla
mAtADa bArade
అనుపల్లవి anupallaviఆడబారదె అడిగెరగి శరణు మాడి
కై ముగిదు బేడికొంబె ప్రియ
ADabArade aDigeragi SaraNu maaDi
kai mugidu bEDikombe priya
చరణం
charaNam 1
హిరియర భయదల్లి బందె నింతు
బలు సరుహొత్తాయితు శరగొడువె ప్రియ
hiriyara bhayadalli bande nintu
balu saruhottaayitu SaragoDuve priya
చరణం
charaNam 2
విటవరనె సంకటకృతి కమలీశ విఠ్ఠలనె
మనసిన కుతిల బిట్టు
viTavarane sankaTakRti kamalISa viThThalane
manasina kutila biTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s