833 మనమోహన దవలారు manamOhana davalAru

Titleమనమోహన దవలారుmanamOhana davalAru
Written Byకవి నంజుండ లింగkavi nanjunDa linga
Book
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమనమోహన దవళారు పీళొలిదు
అంబుజాననె
మెచ్చుగాతియర మోహదొళెనగె
manamOhana davaLAru pILolidu
ambujAnane
mechchugAtiyara mOhadoLenage
చరణం
charaNam 1
రంగు మాణిక ధరెగె రన్నద కంకణవిత్తు
భృంగ కుంతళెగె ముడిహోవనిత్తా
పొంగళస కుచగె పచ్చెయ పదకవనిత్త
తింగళ మొగగళిగె తిలకవనిత్త రమణి
rangu mANika dharege rannada kankaNavittu
bhRnga kuntaLege muDihOvanittA
pongaLasa kuchage pachcheya padakavanitta
tingaLa mogagaLige tilakavanitta ramaNi
చరణం
charaNam 2
కళెహంసగళం దుగెయిత్తు మనవొలిదు
సెలెనడువినవళిగె కాంచిదామవిత్తా
లలితాంగిగను లేపనవ కంజవదనెగె
తొళప ముత్తిన కంఠమాలెయిత్తరమణి
kaLehamsagaLam dugeyittu manavolidu
selenaDuvinavaLige kAnchidAmavittA
lalitAngiganu lEpanava kanjavadanege
toLapa muttina kanThamAleyittaramaNi
చరణం
charaNam 3
యింగితవలరియలెందీ నారియరిగిత్త
మంగళాలంకార సమవాగిదె
అంగజ కలానిపుణ గండబేరుండ
కవిలింగనతి జాణకవినాళవగె
yingitavalariyalendI nAriyarigitta
mangaLAlankAra samavAgide
angaja kalAnipuNa ganDabErunDa
kavilinganati jANakavinALavage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s