834 కరుణ విరలి karuNa virali

Titleకరుణ విరలిkaruNa virali
Written Byశ్రీ గురుసిద్ధSrI gurusiddha
Book
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviకరుణవిరలి ఎన్నప్రియ నా ముగివెనో కైయkaruNavirali ennapriya naa mugivenO kaiya
అనుపల్లవి anupallaviమోరె కాణదె ఇందిగారుతింగళాయితు
యారు బోధిసదరునల్ల నినగిదు తరవల్ల
mOre kANade indigaarutingaLAyitu
yAru bOdhisadarunalla ninagidu taravalla
చరణం
charaNam 1
కెళదియరు నిన్న తలెగె మద్దువరెసి
మరుళుగొళిసిదరు మోహన్నా
మత్తె కేళెన్నరమణ
keLadiyaru ninna talege madduvaresi
maruLugoLisidaru mOhannaa
matte kELennaramaNa
చరణం
charaNam 2
భాసురనలుందవాస శ్రీ గురుసిద్ధ
ఈశనొలియ మోహన్నా కేళెన్నరమణ
bhAsuranalundavAsa SrI gurusiddha
ISanoliya mOhannA kELennaramaNa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s