835 సిట్టు బారదేయనె siTTu bAradEyane

Titleసిట్టు బారదేయనెsiTTu bAradEyane
Written Byవిద్యాల నారాయణ మూర్తిvidyAla nArAyaNa mUrti
Book
రాగం rAgaదేశి కాపిdESi kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసిట్టు బారదేయనె సిట్టుబారదెsiTTu bAradEyane siTTubaarade
అనుపల్లవి anupallaviముట్టి భాషెగైద ప్రియన ముఖవు
నోడి మత్తిష్తు సిట్టు
muTTi bhAshegaida priyana mukhavu
nODi mattishtu siTTu
చరణం
charaNam 1
మందగమనె ముఖవు పిడిదు
కుందశరన కేళియాళు బందుగళన్ను
ప్రీతియింద చందదింద తోరిదుదక్కె
mandagamane mukhavu piDidu
kundaSarana kELiyALu bandugaLannu
prItiyinda chandadinda tOridudakke
చరణం
charaNam 2
అట్టహాసదిందవళ బట్ట కుచకె
భ్రమిసి కంగళ ఇట్టు నఖగళూరి
సురతకొట్టు సుఖిసిదవన కండు
aTTahAsadindavaLa baTTa kuchake
bhramisi kangaLa iTTu nakhagaLUri
suratakoTTu sukhisidavana kanDu
చరణం
charaNam 3
సరసిజాక్షి కేళె శ్రీ తిరుపతీశ యెన్న బలు
మరులు మాడి సవతి మనెగె మరళి పోగి సేరిదుదకె
sarasijAkshi kELe SrI tirupatISa yenna balu
marulu mADi savati manege maraLi pOgi sEridudake

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s