836 యేన కారణ yEna kAraNa

Titleయేన కారణyEna kAraNa
Written Byబాగడి కోటె గురుసిద్ధలింగbAgaDi kOTe gurusiddhalinga
Book
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviయేన కారణ బారిసియన్న ప్రియ
యేనెందు పేళెవ జాణెయేను కారణబార యెలె సఖి
మనెయొళు ఆనందమాడి నిన్నిరుళె నానిరుతిద్దె
yEna kAraNa bArisiyanna priya
yEnendu pELeva jANeyEnu kAraNabAra yele sakhi
maneyoLu AnandamADi ninniruLe nAnirutidde
చరణం
charaNam 1
మలగు మంచద హాసిగె మేలె మల్లిగె నడువె
కన్నడి ఇట్టిద్దె నళినాక్షి సలహిద దీవిగె
చుంబిసె ఎలె మడచుత్తిద్దె నల్లన దారి నోడి
malagu manchada hAsige mEle mallige naDuve
kannaDi iTTidde naLinAkshi salahida dIvige
chumbise ele maDachuttidde nallana dAri nODi
చరణం
charaNam 2
అగరు కస్తూరి పునగు జివ్వాజిగళ చందనతైలవిట్ట
మందగమనెబేగ సుందరపురుషను చందిరబారను చందిరవదనె
agaru kastUri punagu jivvAjigaLa chandanatailaviTTa
mandagamanebEga sundarapurushanu chandirabAranu chandiravadane
చరణం
charaNam 3
విరహ సైరిసలారెనె కాంతన బిట్టు అరెగళిగె ఇరలారెనె
ధరెగె బాగడికోటె గురు సిద్ధ లింగన స్మరణె మాడి
అవన గురువెందు నమిసువెనే
viraha sairisalArene kAntana biTTu aregaLige iralArene
dharege bAgaDikOTe guru siddha lingana smaraNe mADi
avana guruvendu namisuvenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s