838 బారో బా బా bArO bA bA

Titleబారో బా బాbArO bA bA
Written Byశ్రీ వాసుదేవ విఠ్ఠలSrI vAsudEva viThThala
Book
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబారో బా బా సురసుందరనె
బరహేళిదళొ నిన్నయ రమణి
bArO bA bA surasundarane
barahELidaLo ninnaya ramaNi
చరణం
charaNam 1
సారస సుగుణె నిన్నయ దారి నోడి నోడి
సరసిజ ముఖి నీపోగి బారెందళు
sArasa suguNe ninnaya dAri nODi nODi
sarasija mukhi nIpOgi bArendaLu
చరణం
charaNam 2
శుకపికరవరింద వికళితళాగి ధైర్య
క కవిగళాగిహళవళు నీ బేగనె
Sukapikaravarinda vikaLitaLAgi dhairya
ka kavigaLAgihaLavaLu nI bEgane
చరణం
charaNam 3
శ్రీ వాసుదేవ విఠ్ఠల నీనయ్య సఖి
భావజన రూపగె తోరు తోరిసెందళు
SrI vAsudEva viThThala nInayya sakhi
bhAvajana rUpage tOru tOrisendaLu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s