839 సరసిజ ముఖి sarasija mukhi

Titleసరసిజ ముఖిsarasija mukhi
Written Byఅళియ లింగరాజ అరసరుaLiya lingarAja arasaru
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviసరసిజ ముఖి హరియను తోరే
మరదిరలారె సైరిసలారె
sarasija mukhi hariyanu tOrE
maradiralAre sairisalAre
చరణం
charaNam 1
పరిపరియింద నానరియదె జరిదెను
హరియ నరహరియ నిమిష కాణదిరలారె
నీ దయదొరెయ స్మర శరదురియన్ను
తరహరిసదె కాతరసి మోక్షవెరసి
నొందిరువెను కడుజాణె కేళెన్నాణె
అరెగళిగెయు యుగవాగి నా కళివెను మరుగి
మనమరుగి కాలిగె ముగివెను కైయ యన్న కైయ
paripariyinda nAnariyade jaridenu
hariya narahariya nimisha kANadiralAre
nI dayadoreya smara Saraduriyannu
taraharisade kAtarasi mOkshaverasi
nondiruvenu kaDujANe kELennANe
aregaLigeyu yugavAgi nA kaLivenu marugi
manamarugi kAlige mugivenu kaiya yanna kaiya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s