840 మాడి మాడి mADi mADi

Titleమాడి మాడిmADi mADi
Written Byశ్రీ కృష్ణరాజేంద్ర మహారాజ కంఠీరవరుSrI kRshNarAjEndra mahArAja kanThIravaru
Book
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాడి మాడి మూఢనాదె ఆడి ఆడి దుష్టరొడనె
జాడన్ను తిళియదె కూడి ముంద కార్యగళను
mADi mADi mUDhanAde ADi ADi dushTaroDane
jADannu tiLiyade kUDi munda kAryagaLanu
చరణం
charaNam 1
చండసుత పండితరనూ కండదుదకె కణ్ణనిష్టు
పుండతనది భ్రమిసికొండు పుండరీకాక్షన నెనెయదెన
chanDasuta panDitaranU kanDadudake kaNNanishTu
punDatanadi bhramisikonDu punDarIkAkshana neneyadena
చరణం
charaNam 2
ధనవ బిరిదె సూరె మాడి మనసినల్లి మానరతియా
కనసినల్లూ నెనసినెనసి తనువనెల్లా బళలిసుత నా
dhanava biride sUre mADi manasinalli mAnaratiyA
kanasinallU nenasinenasi tanuvanellA baLalisuta nA
చరణం
charaNam 3
సతిసుతరిగె మనవ సోతు నతిసలిల్ల హిరియజనర
స్తుతిగళల్లి మరెయబిట్టు గతియముందె కాణద నా
satisutarige manava sOtu natisalilla hiriyajanara
stutigaLalli mareyabiTTu gatiyamunde kANada nA
చరణం
charaNam 4
బంధు జనరు బయసిదుదను తందుకొట్టు తవకదింద
బంధదొడనె శిలుకమిడుకి హాడి ముందె తిళియదె నా
bandhu janaru bayasidudanu tandukoTTu tavakadinda
bandhadoDane SilukamiDuki hADi munde tiLiyade nA
చరణం
charaNam 5
నేమగళను త్యజిసి హరననామ భజనె మాడలిల్లా
కామ మోహ లోభదింద చాముండియను స్మరిసిదె నా
nEmagaLanu tyajisi harananAma bhajane mADalillA
kAma mOha lObhadinda chAmunDiyanu smariside nA
శ్రీ కృష్ణరాజేంద్ర మహారాజ కంఠీరవరవరింద విరచితవాద వైరాగ్య ప్రతిపాదక జావడి
SrI kRshNarAjEndra mahArAja kanTHIravaravarinda virachitavAda vairAgya pratipAdaka jAvaDi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s