841 రసిక జననిచయా rasika jananichayA

Titleరసిక జననిచయాrasika jananichayA
Written By
Book
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరసిక జననిచయా విజయ విజయాrasika jananichayA vijaya vijayA
అనుపల్లవి anupallaviశ్రీసుత కామేశ పొసర శుభకోశ
భాసమాననే విశదసుగుణరతీతా
SrIsuta kAmESa posara SubhakOSa
bhAsamAnanE viSadasuguNaratItA
చరణం
charaNam 1
సరసాలంకార సరసాలంకార శృంగార-పరమోదార శ్రీ
రమ్యాలలితాకార – వరమనోవిహారా పరమాదారా
sarasAlankAra sarasAlankAra SRngAra-paramOdAra SrI
ramyAlalitAkAra – varamanOvihArA paramAdArA
చరణం
charaNam 2
హృదయాశామూల మోదనిరాకులా త్రితపలారుణశీలా
ప్రతిథ మోహనజాలా సుమబాణలీలా రతిసానుకూలా
hRdayASAmUla mOdanirAkulA tritapalAruNaSIlA
pratitha mOhanajAlA sumabANalIlA ratisAnukUlA
చరణం
charaNam 3
ఘనఘోరావేశ మౌనిగజాంకుశా సానందరసికాధీశా
దానవాంతకసంకాశా దమితబుద్ధికోశా మహిమానివేశా
ghanaghOrAvESa mounigajAnkuSA sAnandarasikAdhISA
dAnavAntakasankASA damitabuddhikOSA mahimAnivESA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s