842 ప్రాణేశ prANESa

Titleప్రాణేశprANESa
Written By
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రాణేశా పోగబేడవోprANESA pOgabEDavO
అనుపల్లవి anupallaviప్రాణకాంత నీం పోగబేడాprANakAnta nIm pOgabEDA
చరణం
charaNam 1
యెన్న మాతు కేళు దేవా మన్నిసీగ దివ్యభావా
తనుమనకీగ జనిసెవియోగ
నిన్నగలిరలారెను ఇన్నెవేకాంతా
yenna mAtu kELu dEvA mannisIga divyabhAvA
tanumanakIga janiseviyOga
ninnagaliralArenu innevEkAntA
చరణం
charaNam 2
ఈశనెడెగె పోగెనీను నాశవాగదిర్పెయేను
కుసుమశరాంగ లసితాపాంగ
ISaneDege pOgenInu nASavAgadirpeyEnu
kusumaSarAnga lasitApAnga
చరణం
charaNam 3
భోగభాగ్యవన్ను నీగ బేగదిం నీనల్లిపోగె
హగరణవొందే వొగెవుదుముందె
bhOgabhAgyavannu nIga bEgadim nInallipOge
hagaraNavondE vogevudumunde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s