843 బేడ నినగీచింతె bEDa ninagIchinte

Titleబేడ నినగీచింతెbEDa ninagIchinte
Written By
Book
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబేడనినగీచింతె నోడెన్నకాంతbEDaninagIchinte nODennakAnta
చరణం
charaNam 1
పంచబాణదిందెల్లా లోకం
వంచితమప్పుదు ఏకీశోకం
panchabANadindellA lOkam
vanchitamappudu EkISOkam
చరణం
charaNam 2
కామనశౌర్యవన్ను నీం నోడు
కామినిప్రేమదిందాడు
kAmanaSouryavannu nIm nODu
kAminiprEmadindADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s