845 గెజ్జె కాల్గళ gejje kAlgaLa

Titleగెజ్జె కాల్గళgejje kAlgaLa
Written By
Book
రాగం rAgaకేదారkEdAra
తాళం tALa
పల్లవి pallaviగెజ్జె కాల్గళ దనియు ఘల్లెనలు వనితెయgejje kAlgaLa daniyu ghallenalu vaniteya
చరణం
charaNam 1
ముజ్జగవు మూరడియ రూపది ఉజ్జుగవ బిట్టు కణ్ణను
నజ్జెగ్ హోదళెందు తిళివరో బిజ్జెయొణ్మన జాణ్మెయిడువె
mujjagavu mUraDiya rUpadi ujjugava biTTu kaNNanu
najjeg hOdaLendu tiLivarO bijjeyoNmana jANmeyiDuve
చరణం
charaNam 2
నాదవిదు జనకె ప్రేమో న్మాదవను తహుదెంబరో
నాదప్రియ కమలేశ విఠలను మోదదలిదను కండు నగువను
nAdavidu janake prEmO nmAdavanu tahudembarO
nAdapriya kamalESa viTHalanu mOdadalidanu kanDu naguvanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s