846 బాలే సుకపోలే bAlE sukapOlE

Titleబాలే సుకపోలేbAlE sukapOlE
Written By
Book
రాగం rAgaహుసేనిhusEni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబాలే సుకపోలే ముఖ
చందిరన పోలె లాలిత పదయుగ జాలే వర
bAlE sukapOlE mukha
chandirana pOle lAlita padayuga jAlE vara
చరణం
charaNam 1
బాలకరను నిన్న బెడగు బిన్నణదలి
జాలదొళొడ్డువ చెల్వరూపిన సుర
bAlakaranu ninna beDagu binnaNadali
jAladoLoDDuva chelvarUpina sura
చరణం
charaNam 2
కణ్ణోటదలే హణ్ణాగిసుతలి
బెణ్ణెయ మాతినిం బణ్ణనె గైవ
kaNNOTadalE haNNAgisutali
beNNeya mAtinim baNNane gaiva
చరణం
charaNam 3
చుంబిపెనెందు నీ నంబర తోరిసి
నంబికె బరిసి కైగె తంబిగె నీడువ
chumbipenendu nI nambara tOrisi
nambike barisi kaige tambige nIDuva
చరణం
charaNam 4
పెంగళ నంబిదవరిగెల్ల బేసర
తింగళొళ్బరిసి కమలేశ విట్ఠలన తోర్వ
pengaLa nambidavarigella bEsara
tingaLoLbarisi kamalESa viTTHalana tOrva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s