848 శరీరవేకె SarIravEke

TitleశరీరవేకెSarIravEke
Written By
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
చరణం
charaNam 1
శరీరవేకె బరీమోహా హావిధి
దురంత శోకనిరానంద వారిధీ
విషంగళన్నే మెద్దు ప్రాణవన్నే నీగికొంబెనో
SarIravEke barImOhA hAvidhi
duranta SOkanirAnanda vAridhI
vishangaLannE meddu prANavannE nIgikombenO
చరణం
charaNam 2
నదీ ప్రవాహదల్లి బీళ్దు నాశవైది పోపెనో
ఇదేక దేహ వృథా తాళలాపెనే
nadI pravAhadalli bILdu nASavaidi pOpenO
idEka dEha vRthA tALalApenE
చరణం
charaNam 3
మహాగ్నిగీ శరీరవన్నె హోమగైదుసావేనో
మహాద్రియిందె బీళుతాంతు నోవేను
mahAgnigI SarIravanne hOmagaidusAvEnO
mahAdriyinde bILutAntu nOvEnu
చరణం
charaNam 4
అపారవాద శోక తీవ్రవేగదింద దేహవు
అపోహవాగద హోయేకె మోహవు
apAravAda SOka tIvravEgadinda dEhavu
apOhavAgada hOyEke mOhavu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s