849 మోహనాకారె నీరె mOhanAkAre nIre

Titleమోహనాకారె నీరెmOhanAkAre nIre
Written By
Book
రాగం rAgaదేశికి కాపిdESiki kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోహనాకారె నీరె మోహిపళాహాధీరెmOhanAkAre nIre mOhipaLAhAdhIre
చరణం
charaNam 1
అతిశయ రూపోదారె హితకర భోగాధారె
ప్రతియదావుదు పేళె సతత కోమలగాత్రె
atiSaya rUpOdAre hitakara bhOgAdhAre
pratiyadAvudu pELe satata kOmalagAtre
చరణం
charaNam 2
రసిక రంజనరూప మిసుగలెదెయొళ తాప
బిసియ బేగెయ మాళ్పురు అసియళ చల్వనొళు
rasika ranjanarUpa misugaledeyoLa tApa
bisiya bEgeya mALpuru asiyaLa chalvanoLu
చరణం
charaNam 3
మనవిదు సూరెయాగె తనుబడవాగిపోగె
అనుగతవాదుదాపా అనువు గెట్టుదు ఆహా
manavidu sUreyAge tanubaDavAgipOge
anugatavAdudApA anuvu geTTudu AhA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s