850 ఇన్నాదరూ innAdarU

Titleఇన్నాదరూinnAdarU
Written By
Book
రాగం rAgaసాళగ భైరవిsALaga bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇన్నాదరూ దయ బారదేనో
కన్నెయింతు నిన్న భిన్నపగైదరు
innAdarU daya bAradEnO
kanneyintu ninna bhinnapagaidaru
అనుపల్లవి anupallaviసన్నెయరితు నీ జీవనదల్లి నిన్న
బన్న మాడదె ముదదన్నెయాగిపెనో
sanneyaritu nI jIvanadalli ninna
banna mADade mudadanneyAgipenO
చరణం
charaNam 1
నీనల్లదె పరరనానొల్లెపెనో
దీన రక్షక నీ మానిని మనవై
ధ్యానిసి నోడెయ కాణిసి కొడెయ
ధ్యానదొళిహె కమలేశ విట్ఠలనే
nInallade pararanAnollepenO
dIna rakshaka nI mAnini manavai
dhyAnisi nODeya kANisi koDeya
dhyAnadoLihe kamalESa viTThalanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s