851 సఖియే సుఖవు sakhiyE sukhavu

Titleసఖియే సుఖవుsakhiyE sukhavu
Written Byసురపుర ఆనందదాసరుsurapura AnandadAsaru
Book
రాగం rAgaరాగమాలికrAgamAlika
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరాగం: కమాచు
సఖియే సుఖవు బేకే ఈరూపకె
ముఖవనొమ్మె ముకురదల్లి నోడికొళ్ళెలో
rAga: kamAchu
sakhiyE sukhavu bEkE IrUpake
mukhavanomme mukuradalli nODikoLLelO
చరణం
charaNam 1
అధరకధర నీవె నెందు పోదొడె
రద విల్లదె మీన బాయంతిహుదో
ముదది వదనవ హదుళ విడహోదరె
ముది పందియ వద నవేను చెందవో
adharakadhara nIve nendu pOdoDe
rada villade mIna bAyantihudO
mudadi vadanava haduLa viDahOdare
mudi pandiya vada navEnu chendavO
చరణం
charaNam 2
రాగం: కాపి
బెన్న తబ్బిదొడె ఘన్న పాషాణవు
ఘన్న గిరియ నేను పొత్రెయో
కన్నెయర మొగ నోడిదరూ నగు
విన్నెల్లద నరనో నీ సింగనో
rAgam: kApi
benna tabbidoDe ghanna pAshANavu
ghanna giriya nEnu potreyO
kanneyara moga nODidarU nagu
vinnellada naranO nI singanO
చరణం
charaNam 3
రాగం: సురుటి
బాలతనదళె నెలదాసెగె గుణ
శీలన తళిద కాల పొందిహెయో
కాలంతేయు ధవ పిడిదు సిక్కిద భూ
పాలర కడికడిద ఒరత నినగె
rAgam: suruTi
bAlatanadaLe neladAsege guNa
SIlana taLida kAla pondiheyO
kAlantEyu dhava piDidu sikkida bhU
pAlara kaDikaDida orata ninage
చరణం
charaNam 4
రాగం: సారంగ
హెండతియనె వన కట్టిదంత క్రూర
గండ నీ నెంబుదు చరితవో
హిండనె హొందిహ
మిండనే ధనికెంబుదల్లో దనకాహి
rAgam: sAranga
henDatiyane vana kaTTidanta krUra
ganDa nI nembudu charitavO
hinDane hondiha
minDanE dhanikembudallO danakAhi
చరణం
charaNam 5
రాగం: సింధు భైరవి
కత్తలె బెళకెన్న దె భువియొళు
బెత్తలె తిరుగువ నీ నెత్తదొరకిదెయొ
హత్తిదె కుదురెయ హత్తురూపదలి నీ
నెత్తి తోరిద కమలేశ విట్ఠల ప్రియ
rAgam: sindhu bhairavi
kattale beLakenna de bhuviyoLu
bettale tiruguva nI nettadorakideyo
hattide kudureya hatturUpadali nI
netti tOrida kamalESa viTThala priya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s