852 సాకో నిన్న స్నేహ sAkO ninna snEha

Titleసాకో నిన్న స్నేహsAkO ninna snEha
Written Byసంగీతం వెంకరమణయ్యsangItam venkaramaNayya
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసాకో నిన్న స్నేహ సరస ఇన్యాతకేsAkO ninna snEha sarasa inyAtakE
అనుపల్లవి anupallaviఆ సఖి మనెయల్లి ఆనంద మరెయ బేడాA sakhi maneyalli Ananda mareya bEDA
చరణం
charaNam 1
బేడికొందు అవళు బేగనె కరెదరె
బెడగు మాడి బందు బడివర మాడ బేడవో
bEDikondu avaLu bEgane karedare
beDagu mADi bandu baDivara mADa bEDavO
చరణం
charaNam 2
ఎష్టు బెడలి నాను ఇష్టవిల్లద మేలే
నిష్టూర వ్యాతకో సాష్టాంగ మాడువెను
eshTu beDali nAnu ishTavillada mElE
nishTUra vyAtakO sASHTAnga mADuvenu
చరణం
charaNam 3
బేసరిసువుదేను మంగళాపురివాసా
మోసగళను నీను మాడ బేడవో ప్రియ
bEsarisuvudEnu mangaLApurivAsA
mOsagaLanu nInu mADa bEDavO priya
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=-AWNB99_2wc
https://www.youtube.com/watch?v=GNguyQ2pCNE
Picked up lyrics at https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=16094.
Video at https://www.youtube.com/watch?v=GNguyQ2pCNE says tALa is miSra chApu

5 thoughts on “852 సాకో నిన్న స్నేహ sAkO ninna snEha

 1. Isn’t this jaavali [Sako Ninna Sneha….] set to taalam Rupakam !? Please clarify. I have the music cd which an album of Bharatanatyam concert by Smt Sudharani Raghupathy, Shree Bharatalaya,Chennai. In which it is sung in Raagam Kapi but taalam is set to Rupakam!
  Pl clarify the lyrics as well.
  Thank you,
  Regards

  Like

   • I just checked with my mother – she confirmed that the dance video that I linked is in Adi tALa.
    And, she also said it is NOT uncommon that different people took the liberty to tune same jAvaLi in different rAga / tALa over the years.
    If you have any audio / video link to the kApi / rUpaka version, please share the internet link, and I’ll be glad to publish the second variation also to everyone!

    Thank you for your feedback! namaskAram!

    regards,
    kk

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s