853 సాకో సాకో sAkO sAkO

Titleసాకో సాకో ప్రియ మోహsAkO sAkO priya mOha
Written ByకనకదాసkanakadAsa
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసాకో సాకో ప్రియ మోహ
బేకాగిల్లవో నిన్న స్నేహ
sAkO sAkO priya mOha
bEkAgillavO ninna snEha
అనుపల్లవి anupallaviబరి ఆక్రుతియ నోడి మరుళా దవళిగె
బరి శోక వెందు నాను అరితెను సుందర
bari Akrutiya nODi maruLA davaLige
bari SOka vendu nAnu aritenu sundara
చరణం
charaNam 1
హలవు సుందరియర కలెవుద కండు
ఒలిసుత బందె నల్లొ తృణమాత్ర సుఖవిల్లవో
halavu sundariyara kalevuda kanDu
olisuta bande nallo tRNamAtra sukhavillavO
చరణం
charaNam 2
సులభిత నానెంబ నెలెయాదికేశవనెన్
దొలిదవళిగె సుఖ నెలె కాణదో ప్రియ
sulaBhita nAnemba neleyAdikESavanen
dolidavaLige sukha nele kANadO priya
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=EUhZaX_ZqsQ
Found Lyrics at https://karnatik.com/c19987.shtml and https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=21699.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s