856 ఆర కళుహిదనే Ara kaLuhidanE

Titleఆర కళుహిదనేAra kaLuhidanE
Written Byశ్రీ కె వి రామప్రసాద్SrI K V rAmaprasAd
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviఆర కళుహిదనే
గెళతి ఆర కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
బళి సారి కరవను పిడిదు పతియా
గువెను ఎనుతా ఓలె బరదిన్నా కళుహిదనే
Ara kaLuhidanE
geLati Ara kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
baLi sAri karavanu piDidu patiyA
guvenu enutA Ole baradinnA kaLuhidanE
అనుపల్లవి anupallaviహేగే మెచ్చలే సఖీ ఏళుగిరి యొడయనhEgE mechchalE sakhI ELugiri yoDayana
చరణం
charaNam 1
ఎన్నంత చెలువెయ కండవ రుణ్టెను
ఎన్న దని కేళి శుకవూ మూకవాయ్తూ
ఎన్న నాట్యకే నాచితు నవిలూ
కప్పు బణ్ణద వనూ సాటియే
నీ పేళే హేగే మెచ్చలే సఖీ
హేగే మెచ్చలే సఖీ
ennanta cheluveya kanDava ruNTenu
enna dani kELi SukavU mUkavAytU
enna nATyakE nAchitu navilU
kappu baNNada vanU sATiyE
nI pELE hEgE mechchalE sakhI
hEgE mechchalE sakhI
చరణం
charaNam 2
బాగిలలి కాయ్దిహరు నన్నోరే నోటక్కె
ఈగ మండియ నూరి సవి మాతిగే
మిగె సిరి వంతరు సిగువంతిరే
మదు వెగె కడవను బేడువా
శ్రీనివాసన హేగే మెచ్చలే సఖీ
bAgilali kAydiharu nannOrE nOTakke
Iga manDiya nUri savi mAtigE
mige siri vantaru siguvantirE
madu vege kaDavanu bEDuvA
SrInivAsana hEgE mechchalE sakhI
హేగే మెచ్చలే సఖీ ఏళుగిరి యొడయ
నిన్నార కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
ఆర కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
బళి సారి కరవను పిడిదు పతియా
గువెను ఎనుతా ఓలె బరెదిన్నా
hEgE mechchalE sakhI ELugiri yoDaya
ninnAra kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
Ara kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
baLi sAri karavanu piDidu patiyA
guvenu enutA Ole baredinnA
AV Linkshttps://www.youtube.com/watch?v=TeCNNztkVIM
https://www.youtube.com/watch?v=UIkOr_eSgd4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s