857 హుణ్ణిమెయ huNNimeya

Titleహుణ్ణిమెయhuNNimeya
Written Byఅనూర్ అనంత కృష్ణ శర్మanoor ananta kRshNa Sarma
Book
రాగం rAgaచంద్రజ్యోతిchandrajyOti
తాళం tALaఖండ చాపుkhanDa chApu
పల్లవి pallaviహుణ్ణిమెయ బెళకినలి కెందావరెయ మొగద
కిరు నగెయ మోడియను నానెంతు బణ్ణిసలి?
huNNimeya beLakinali kendAvareya mogada
kiru nageya mODiyanu nAnentu baNNisali?
చరణం
charaNam 1
మేలె కంగళ సెళెతకీడాదె మదనికెయె
మధుర అధరద సవియ నీడెయ కన్నికెయె?
mEle kangaLa seLetakIDAde madanikeye
madhura adharada saviya nIDeya kannikeye?
చరణం
charaNam 2
తుంబు హరయద హెణ్ణె మదననోవిన హణ్ణె
ఎన్న కైయ పిడియే నీ బారె ప్రసన్నె
tumbu harayada heNNe madananOvina haNNe
enna kaiya piDiyE nI bAre prasanne
హుణ్ణిమెయ బెళకినలి కెందావరెయ మొగద
కిరు నగెయ మోడియను నానెంతు బణ్ణిసలి, కేళి, కేళి
huNNimeya beLakinali kendAvareya mogada
kiru nageya mODiyanu nAnentu baNNisali, kELi, kELi
AV Linkhttps://soundcloud.com/user-587620096/05-javali-hunnimeya-belakinali
Sourced from https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?p=376871&hilit=javali#p376871

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s