859 వడిగా గోపాలుని vaDigA gOpAluni

Titleవడిగా గోపాలునిvaDigA gOpAluni
Written Byమువ్వనల్లూర్ సభాపతి శివన్muvvanallUr sabhApati Sivan
Book
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviవడిగా గోపాలుని వద్ద జేరమని
ప్రాయమేల వచ్చేనే వణకుచునె
vaDigA gOpAluni vadda jEramani
prAyamEla vaccEnE vaNakucune
అనుపల్లవి anupallaviపడకింటికి ఇక పోవలెనే
నిన్న పట్ట పాడు దలచి వెరచేనే
paDakinTiki ika pOvalenE
ninna paTTa pADu dalaci veracEnE
చరణం
charaNam 1
పట్టపగలు ఒంటి పడిన సమయమున పైటలో కైవేసెనే
యెటులోర్తునని గట్టుక కెమ్మోవి ఎంగిలి జెసెనే నిజముగానే
paTTapagalu onTi paDina samayamuna paiTalO kaivEsenE
yeTulOrtunani gaTTuka kemmOvi engili jesenE nijamugAnE
చరణం
charaNam 2
ఆడ అతడు నాతో ఆడరాని మాటలాడి నవ్వుకొనేనె
ఏడాదిగా నను వేడి ఇచ్చకమాడి యేమేమో చేసెనే ముదముతోనె
ADa ataDu nAtO ADarAni mATalADi navvukonEne
EDAdigA nanu vEDi iccakamADi yEmEmO cEsenE mudamutOne
చరణం
charaNam 3
కలికి గోపాలుడు కరములు పట్టుక వలువ విప్పి వేసెనే
చెలియ రాత్రి వాడు జేసిన రచ్చలు చెప్ప సిగ్గాయనే యేమందునే
kaliki gOpAluDu karamulu paTTuka valuva vippi vEsenE
celiya rAtri vADu jEsina raccalu ceppa siggAyanE yEmandunE
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=RaIdsQlOQi0&t=8191s
Sourced from https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=27450

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s