860 సఖి ప్రాణ sakhi prANa

Titleసఖి ప్రాణsakhi prANa
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయ అయ్యర్dharmapuri subbarAya ayyar
Book
రాగం rAgaసెంజూటిsenjUTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published635
పల్లవి pallaviసఖి ప్రాణ సఖుడిటు జేసెనేsakhi prANa sakhuDiTu jEsenE
చరణం
charaNam 1
ఇదిగో వచ్చెదనని హితవుగా మాటలాడి
అలదాని నిడ చేరెనే
idigO vachchedanani hitavugA mATalADi
aladAni niDa chErenE
చరణం
charaNam 2
నన విలుతుని పోరులకు పిలచితే
వాడు అనరాని మాటలాడనే
nana vilutuni pOrulaku pilachitE
vADu anarAni mATalADanE
చరణం
charaNam 3
మును నన్ను కలసి మర్మము లెరిగిన
ధర్మపురి వాసుడు మరచెనే
munu nannu kalasi marmamu lerigina
dharmapuri vAsuDu maracenE
Sourced from https://www.karnatik.com/c16945.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s