861 సరస ప్రియన sarasa priyana

Titleసరసప్రియనsarasapriyana
Written By
Book
రాగం rAgaఫరజ్faraz
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరస ప్రియన మరెయదె
సఖి తిళియదె నా మోసహోదె
sarasa priyana mareyade
sakhi tiLiyade nA mOsahOde
చరణం
charaNam 1
ఆతురదలి సవి మాతుగళిగె
మనసోతవనిగె నా మరిళాదె
Aturadali savi maatugaLige
manasOtavanige nA mariLAde
చరణం
charaNam 2
పురుషర జాలవ అరియదె మోహిసి
ఈ శరగళిగె న గురియాదె
purushara jAlava ariyade mOhisi
I SaragaLige na guriyAde
చరణం
charaNam 3
సరస భినెష న అరితు బెరెతు
బహళ అవనిగె న సిలుకిదె
sarasa bhinesha na aritu beretu
bahaLa avanige na silukide
Found at https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?p=74426#p74426

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s